Projektdetails

Projektdetails

Dauer

Koordinator

Projektziele

Rolle von Rupprecht Consult

Kontaktinformationen

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Daniel Franco
+49 221 6060 55 23
d.franco@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Marlene Damerau
+49 221 6060 55 16
m.damerau@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Wolfgang Backhaus
+49 221 6060 55 19
w.backhaus@rupprecht-consult.eu

Daniel Franco
+49 221 6060 55 23
d.franco@rupprecht-consult.eu

Daniel Franco
+49 221 6060 55 23
d.franco@rupprecht-consult.eu

Daniel Franco
+49 221 6060 55 23
d.franco@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Katy Huaylla
+49 221 6060 55 28
k.huaylla@rupprecht-consult.eu

Katy Huaylla
+49 221 6060 55 28
k.huaylla@rupprecht-consult.eu

Katy Huaylla
+49 221 6060 55 28
k.huaylla@rupprecht-consult.eu

Katy Huaylla
+49 221 6060 55 28
k.huaylla@rupprecht-consult.eu

Hana Peters
+49 221 6060 55 21
h.peters@rupprecht-consult.eu

Hana Peters
+49 221 6060 55 21
h.peters@rupprecht-consult.eu

Hana Peters
+49 221 6060 55 21
h.peters@rupprecht-consult.eu

Hana Peters
+49 221 6060 55 21
h.peters@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Marlene Damerau
+49 221 6060 55 16
m.damerau@rupprecht-consult.eu

Marlene Damerau
+49 221 6060 55 16
m.damerau@rupprecht-consult.eu

Wolfram Buchta
+49 221 6060 55 22
w.buchta@rupprecht-consult.eu

Morgane Juliat
+49 221 6060 55 17
m.juliat@rupprecht-consult.eu

Morgane Juliat
+49 221 6060 55 17
m.juliat@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Daniel Franco
+49 221 6060 55 23
d.franco@rupprecht-consult.eu

Daniel Franco
+49 221 6060 55 23
d.franco@rupprecht-consult.eu

Bonnie Fenton
+49 173 726 3681
b.fenton@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ana-Maria Baston
+49 221 6060 55 27
a.baston@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Susanne Böhler-Baedeker
+49 221 6060 55 14
s.boehler@rupprecht-consult.eu

Katy Huaylla
+49 221 6060 55 28
k.huaylla@rupprecht-consult.eu

Hana Peters
+49 221 6060 55 21
h.peters@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Henning Günter
+49 221 6060 55 13
h.guenter@rupprecht-consult.eu

Wolfram Buchta
+49 221 6060 55 22
w.buchta@rupprecht-consult.eu

Wolfram Buchta
+49 221 6060 55 22
w.buchta@rupprecht-consult.eu

Marcel Braun
+49 221 6060 55 20
m.braun@rupprecht-consult.eu

Ralf Brand
+49 221 6060 55 18
r.brand@rupprecht-consult.eu

Hana Peters
+49 221 6060 55 21
h.peters@rupprecht-consult.eu

Siegfried Rupprecht
+49 221 6060 55 11
s.rupprecht@rupprecht-consult.eu

Projekt Partner

Follower

Dokumente

AENEAS Study Tour Catalogue [PDF]

TROLLEY Project Flyer [PDF]

BAPTS Brochure [PDF]

SUMP - The State-of-the-Art of Sustainable Urban Mobility Plans in Europe [PDF]

CABRI-Volga Future Research Agenda [PDF]

ICZM - Evaluation of Integrated Coastal Zone Management in Europe [PDF]

INTERACT Final Validation Plan [PDF]

LINK Recommendations short version (24 p./ 2.5 MB) [PDF]

Change on Borders Best Practice Manual [PDF]

PARAMOUNT Report on Global Dialogue [PDF]

PILOT Leaflet Deutsch [PDF]

TOSCA Take-Up Guide: Car-Sharing in practice [PDF]

CIVITAS brochure 2005 [PDF]

MOBILIS magazine [PDF]

MOVE Flyer [PDF]

EMTA Report [PDF]

MILES brochure [PDF]

INTERREG IIIB North-West Europe (NWE) Mid-Term Evaluation Report [PDF]

MATISSE leaflet [PDF]

VOYAGER Good Practice Case Studies [PDF]

ATLANTIC TTI implementation status [ZIP]

METEOR - CIVITAS in Europe - A proven framework for progress in urban mobility [PDF]

CENTURi21 Evaluation Report [PDF]

HEAVEN Evaluation Report [PDF]

CAPE Country Reports [PDF]

European Digital Cities - Results of EDC Survey Part 1 [PDF]

CIVITAS CATALIST Experience Exchange [PDF]

SYNAPTIC Press Release - Awards for Excellence in Seamless Mobility [PDF]

WELL-TIMED Final National Reports [PDF]

NICHES+ Overview brochure in English [PDF]

NICHES Clean Vehicles and Alternative Fuels - Trends and Visions [PDF]

BBSR Promoting public-private partnerships in transnational projects. Fact Sheet. [PDF]

ELAN Final Brochure [PDF]

TIDE Project Leaflet [PDF]

DYN@MO brochure [PDF]

ACTUATE Dissemination Plan [PDF]

PRESTO Biciclette Elettriche Normativa (IT) [PDF]

TRANSFORuM Project General Information (Flyer) [PDF]

Verkehrsschlangenspiel Informationsbroschüre [PDF]

Leaflet of German Traffic Snake Game

SOLUTIONS Embarq Sao Paulo presentation [PDF]

SHAPE-IT Guidelines for Policy-Makers [PDF]

SHAPE-IT Guidelines for Policy-Makers on Policy Integration, Policy Processes and Participation in Sustainable Urban Mobility Planning

SWITCH leaflet [PDF]

ENDURANCE_Publishable_report D1.2 [PDF]

SmartMove - Smart Solutions: Promoting rural public transport use through active mobility consultancy [PDF]

CH4LLENGE Curriculum [PDF]

ELIPTIC Brochure FINAL [PDF]

CAPITAL D1_6 Report on the Long-term Impacts of CIVITAS Measures [PDF]

FLOW Leaflet (overview brochure) [PDF]

SINTRAS Barriers Analysis and Action Plans Final Report [PDF]

TRUMP Final Technical Report [PDF]

AlpInnoCT Flyer [PDF]

URBANNODES e-Course "Integration of urban nodes in the TENT-T corridors" [PDF]

CIVITAS SATELLITE Main Outputs and Key Tasks [PDF]

INCLUSION leaflet [PDF]

FUTURE-RADAR - Dealing with Political Votality to advance Climate Change [PDF]

BEMPs final document [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Athens [PDF]

Mobilitätsstrategie Bielefeld [PDF]

CoEXist - road vehicle automation in sustainable urban mobility planning [PDF]

EfficienCE Leaflet [PDF]

SUMP Guidelines 2019 interactive document [PDF]

MAMBA Mobility for all in rural areas [PDF]

Mobility Plans Hesse Flyer (German) [PDF]

SUMP Euskirchen Beschlussvorlage 291/2020 [PDF]

LOW-CARB Handbook on mobility strategies in functional urban areas [PDF]

ASTRA report - Effects of automated driving (TP 3) [PDF]

TROLLEY Launch Event Documentation [PDF]

BAPTS Joint Declaration for Sustainable Mobility [PDF]

SUMP brochure (Englisch) [PDF]

CABRI-Volga Policy Recommendations [PDF]

LINK Recommendations full version (194 p./ 6 MB) [PDF]

PILOT Leaflet Francais [PDF]

TOSCA Evaluation Report [PDF]

CARAVEL Final Project Report DE [PDF]

MOBILIS Policy Recommendations [PDF]

MOVE Handbook [PDF]

MILES poster [PDF]

INTERREG IIIB North-West Europe (NWE) Mid-Term Evaluation - Recommendations [PDF]

MATISSE Transport Strategies to Combat Social Exclusion [PDF]

VOYAGER State-of-the-Art Report [PDF]

ATLANTIC Good Practice and interviews [PDF]

METEOR - A policy assessment of the CIVITAS Initiative [PDF]

CAPE Survey on Environment Telematics (EU) [PDF]

European Digital Cities - Results of EDC Survey Part 2 [PDF]

WELL-TIMED Final Overall Report [PDF]

SYNAPTIC Declaration [PDF]

NICHES+ Overview brochure in French [PDF]

NICHES Encouraging Urban Transport Innovation on the Local Level - Policy Recommendations [PDF]

BBSR Public-private partnerships in transnational cooperation - possibilities and limitations. Final Report. [PDF]

PARAMOUNT Presentation [PDF]

ELAN Final Brochure (in Czech) [PDF]

CIVITAS Guide for the Urban Transport Professional: Results and Lessons from the Long-Term Evaluation of the CIVITAS Initiative [PDF]

TIDE First Newsletter [PDF]

ACTUATE Report Introduction Strategy Training Programme [PDF]

TRANSFORuM 1st Newsletter [PDF]

PRESTO Cycling Policy Guide Electric Bicycle (EN) [PDF]

DYN@MO Summary of first project year [PDF]

Traffic Snake Game brochure [PDF]

SHAPE-IT Case Study on SUMP Participatory Approach [PDF]

SHAPE-IT Case Study on SUMP Participatory Approach

SmartMove - AMC brochure DE [PDF]

SWITCH 2nd Newsletter [PDF]

FLOW Newsletter 1 (December 2015) [PDF]

SOLUTIONS - Urban Mobility SOLUTIONS eNewsletter [PDF]

ENDURANCE_National_Inventories_Summary_final_D2.1 [PDF]

CH4LLENGE Dissemination Report [PDF]

ELIPTIC CIVITAS 1 Webinar Barerro [PDF]

CAPITAL D6.3 CIVITAS voices inspiring stories and expert ideas for better urban mobility [PDF]

SUNRISE - Shared definition of key terms [PDF]

FUTURE-RADAR - Climate Change Mitigation Pathways for Southeast Asia [PDF]

INCLUSION D1.1 Definition of terms [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Bergen Hunsager [PDF]

EfficienCE Declaration [PDF]

You are kindly invited to show the commitment of your organisation towards energy efficiency in public transport by signing the EfficienCE Declaration. More information about the Declaration and list of signatories can be found HERE.

SUMP Guidelines - Annex - High resolution [PDF]

SATELLITE COVID-19 SUMP Practitioner Briefing [PDF]

MAMBA - A Guide to Collaborative Mobility Solutions in Rural Areas [PDF]

LOW-CARB pilots handbook on low-carbon mobility in functional urban areas [PDF]

TROLLEY Newsletter 1 [PDF]

BAPTS Launch Event Report [PDF]

CABRI-Volga: Environmental Risk Management in Large River Basins [PDF]

LINK brochure [PDF]

PILOT Leaflet Espanol [PDF]

CARAVEL Final Project Report EN [PDF]

MILES Power Point Presentation [PPT]

VOYAGER Future Trends [PDF]

ATLANTIC recommendations [PDF]

METEOR - Final Cross Site Evaluation Report [PDF]

CAPE Survey on Environment Telematics Applications (CEE) [PDF]

NICHES+ Overview brochure in German [PDF]

NICHES Facilitating Urban Transport Innovation on the European Level - Research and Policy Recommendations [PDF]

SUMP brochure (Bulgarian) [PDF]

SYNAPTIC Call for Entries - 2012 SYNAPTIC Awards for Excellence in Seamless Mobility [PDF]

The call for entries for the 2012-13 SYNAPTIC Awards for Excellence in Seamless Mobility is open until 31 December 2012.

ACTUATE Report Minimum Criteria for Safe Eco-Driving Training [PDF]

ELAN Final Newsletter [PDF]

TIDE Second Newsletter [PDF]

PRESTO Cycling Policy Guide General Framework (EN) [PDF]

DYN@MO Converting regular buses to clean buses - Experiences from the DYN@MO cities [PDF]

SHAPE-IT Case Study on SUMP Policy Integration [PDF]

SHAPE-IT Case Study on SUMP Policy Integration

SmartMove - AMC brochure EN [PDF]

TRANSFORuM 2nd Newsletter [PDF]

ENDURANCE_Training_Inventory_D4_1 [PDF]

CH4LLENGE Documentation CH4 Universities [PDF]

ELIPTIC CIVITAS Webinar 1 Backhaus [PDF]

CAPITAL D6.6 CIVITAS capitalised - 2014 [PDF]

SOLUTIONS - Asia Report [PDF]

Traffic Snake Game Network Presentation 2017 [PDF]

SWITCH Final Newsletter [PDF]

INCLUSION D1.2 Review and classification of prioritized area types and user groups and identification of challenges and gaps [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum BOB Solingen [PDF]

SUNRISE D1.1 Report including SWOT results and status quo description of the action neighbourhoods [PDF]

FLOW Newsletter 2 (June 2016) [PDF]

SUMP Decision Makers Summary for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan [PDF]

CIVITAS SATELLITE Policy Paper Advisory Group Game Changers [PDF]

TROLLEY Newsletter 2 [PDF]

BAPTS Report Bielefeld [PDF]

CABRI-VOLGA: Environmental Risk Management in the Volga Basin: Overview of present situation and challenges in Russia and the EU [PDF]

PILOT Leaflet English [PDF]

CARAVEL Final Project Report ES [PDF]

ATLANTIC practitioner's handbook [PDF]

CAPE Survey on Transport Telematics Applications (CEE) [PDF]

NICHES+ Overview brochure in Polish [PDF]

NICHES Guide to Innovative Urban Transport Strategies (Integrated packages of measures) [PDF]

SUMP brochure (Croatian) [PDF]

ELAN Rethinking everyday mobility [PDF]

Rethinking everyday mobility - Results and lessons learned from the CIVITAS ELAN project (pdf)

PRESTO Cycling Policy Guide General Framework (UK) [PDF]

TRANSFORuM 3rd Newsletter - March 2014 [PDF]

DYN@MO Participation 2.0 in the Sustainable Urban Mobility Planning process - Experiences from the CIVITAS DYN@MO project [PDF]

TIDE Third Newsletter [PDF]

SmartMove - AMC brochure ES [PDF]

SYNAPTIC S-MAP 2030 [PDF]

ACTUATE Final Report [PDF]

SWITCH Campaign Guide and Toolbox [PDF]

ENDURANCE_Inventory_D3_1 [PDF]

CH4LLENGE Documentation E-Learning [PDF]

ELIPTIC CIVITAS Webinar 1 Bartlomiejczyk [PDF]

CAPITAL D6.6 CIVITAS capitalised - 2015 [PDF]

SOLUTIONS - Latin America Report [PDF]

Traffic Snake Game - Mobility management measures for schools [PDF]

SHAPE-IT Final Report [PDF]

INCLUSION D1.3 Identification and assessment of mobility needs of "vulnerable to exclusion" users and population groups [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Bologna [PDF]

SUNRISE D1.2 Set of Six Neighbourhood Mobility Dossiers [PDF]

FLOW Newsletter 3 (November 2016) [PDF]

SUMP Guidelines Chinese [PDF]

SATELLITE - Welcome to CIVITAS booklet [PDF]

BAPTS Report Dublin [PDF]

CABRI-VOLGA: The Volga Basis Development: Today's Problems, Tomorrow's Challenges [PDF]

PILOT Leaflet Italiano [PDF]

CARAVEL Final Project Report IT [PDF]

TROLLEY Newsletter 3 [PDF]

NICHES+ Overview brochure in Spanish [PDF]

NICHES Innovative Urban Transport Concepts - Overview document [PDF]

SUMP brochure (Czech) [PDF]

ELAN Rethinking everyday mobility (ebook) [EPUB]

Rethinking everyday mobility - Results and lessons learned from the CIVITAS ELAN project (epub)

PRESTO Cycling Policy Guide Infrastructure (EN) [PDF]

TIDE Fourth Newsletter [PDF]

TRANSFORuM 4th Newsletter [PDF]

SmartMove - AMC brochure GR [PDF]

DYN@MO brochure on electromobility [PDF]

ENDURANCE_1_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Documentation National Seminars [PDF]

ELIPTIC CIVITAS Webinar 1 Carbone Usai [PDF]

CAPITAL D6.6 CIVITAS capitalised - 2016 [PDF]

SOLUTIONS - Mediterranean Report [PDF]

Traffic Snake Game - Sustainable mobility in school neighbourhoods [PDF]

SWITCH Final Report [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum BVG [PDF]

SUNRISE D2.1 Handbook for Participation Strategies for Mobility Issues in Neighbourhoods [PDF]

INCLUSION D2.1 First report on new ideas and concepts for PT innovations in prioritized areas [PDF]

FLOW Newsletter 4 (May 2017) [PDF]

SATELLITE - CIVITAS Research and Innovation Action projects funded 2015-2018 – A summary of lessons learned [PDF]

SUMP Guidelines Croatian [PDF]

ELAN Project Poster [PDF]

BAPTS Report Eindhoven [PDF]

PILOT Leaflet Polski [PDF]

CARAVEL Final Project Report PL [PDF]

TROLLEY Newsletter 4 [PDF]

NICHES+ Artois Gohelle travel training [PDF]

NICHES Policy notes Alternative Solutions for Home Delivery [PDF]

SUMP brochure (Estonian) [PDF]

PRESTO Cycling Policy Guide Infrastructure (RU) [PDF]

SmartMove - AMC brochure PL [PDF]

TRANSFORuM 5th Newsletter [PDF]

TIDE Fifth Newsletter [PDF]

DYN@MO brochure on sharing schemes [PDF]

ENDURANCE_2_EPOMM_enews_EN [PDF]

ELIPTIC 2nd webinar announcement [PDF]

CH4LLENGE Documentation Roadmapping [PDF]

SOLUTIONS city logistics webinar Nov 2015 [PDF]

Traffic Snake Game - Sustainable mobility in the classroom [PDF]

SWITCH e-Course "Developing your own behaviour change campaign" [PDF]

INCLUSION D3.1 Database of case study nominees [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum EME [PDF]

SUNRISE D2.2 Handbook on Mobility Labs in Practice [PDF]

FLOW Newsletter 5 (December 2017) [PDF]

SATELLITE - Refined CIVITAS process and impact evaluation framework [PDF]

SUMP Guidelines Greek [PDF]

BAPTS Report Nantes [PDF]

PILOT Manual Deutsch [PDF]

NICHES+ Artois-Gohelle Neighbourhood Accessibility Planning [PDF]

NICHES Policy notes Alternative Solutions for Home Delivery [PDF]

SUMP brochure (German) [PDF]

ELAN - Citizen Engagement in the Field of Mobility. Work and lessons learned related to citizen engagement [PDF]

TRANSFORuM: Communication and Outreach Strategy [PDF]

This document defines TRANSFORuM's target audience and the best means and channels of communication with them.

PRESTO Cycling Policy Guide Promotion (EN) [PDF]

TROLLEY PL Handbook Conversion of a Diesel Engine Bus [PDF]

SmartMove - AMC brochure PT [PDF]

TIDE Final Newsletter [PDF]

ENDURANCE_3_EPOMM_enews_EN [PDF]

DYN@MO Lessons learned and policy recommendations [PDF]

CH4LLENGE Final Report [PDF]

ELIPTIC D2.1 Bremen Use case set up report [PDF]

SOLUTIONS D1.3 Transferability Analysis [PDF]

Traffic Snake Game Campaign the Campaign Implementation Report [PDF]

INCLUSION D3.2 Case Study Metodology [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Gdansk University of Technology [PDF]

SUNRISE D2.3 Package of six Neighbourhood-specific Participation Strategy Handbooks [PDF]

FLOW Newsletter 6 (April 2018) [PDF]

SATELLITE - Summary of evaluation findings from RIA projects for IA projects [PDF]

SUMP Guidelines Hungarian [PDF]

ELAN Second Brochure [PDF]

BAPTS Report Open Days [PDF]

PILOT Manual English [PDF]

NICHES+ Burgos Neighbourhood Accessibility Planning [PDF]

NICHES Policy notes Biogas in Captive Fleets [PDF]

SUMP brochure (Greek) [PDF]

TRANSFORuM: Shaping the TRANSFORuM Network [PDF]

This document spells out the criteria which guide the selection of stakeholders to TRANSFORuM events.

PRESTO Elektricni bicikli Info-list (HR) [PDF]

TROLLEY EN Handbook Conversiono of a Diesel Engine Bus [PDF]

ENDURANCE_4_EPOMM_enews_EN [PDF]

DYN@MO Final Brochure [PDF]

CH4LLENGE IEE Performance Indicators [PDF]

ELIPTIC D2.3 London Use case set up report [PDF]

FLOW Analysing the Impact of Walking and Cycling on Urban Road Performance - A Conceptual Framework [PDF]

SOLUTIONS D4.1 Assessment of City Needs and Gap Analysis [PDF]

Traffic Snake Game Long Term Development Report [PDF]

TIDE e-Course "Analysing the impact of new mobility measures in your city" [PDF]

SMARTMOVE e-Course "Active mobility consultancy campaigns" [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Klagenfurt [PDF]

SUNRISE D2.4 Package of Six Neighbourhood Mobility Action Plans [PDF]

INCLUSION D3.3 Compilation of 50 case study profiles; overviews and in-depth investigations [PDF]

SATELLITE - Overview of long-term impact of CIVITAS measures in previously funded [PDF]

SUMP Guidelines Romanian [PDF]

ELAN Introductory Brochure [PDF]

BAPTS Report Southend [PDF]

PILOT Manual Español [PDF]

NICHES+ Burgos Travel Training [PDF]

NICHES Policy notes Call a bus [PDF]

SUMP brochure (Hungarian) [PDF]

TROLLEY Handbook Konwersja Autobusu z Silnikiem Diesla [PDF]

PRESTO Elektrofahrräder (DE) [PDF]

TRANSFORuM Challenges and barriers for a sustainable transport system - A state of the art report [PDF]

ENDURANCE_5_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Leaflet Croatian [PDF]

ELIPTIC D2.5 Brussels Use Cases set-up report [PDF]

FLOW Multimodal Analysis Methodology [PDF]

SOLUTIONS D4.4 Joint Recommendations for cooperation with Mediterranean Partner Countries [PDF]

Traffic Snake Game National Workshops Final Report [PDF]

TIDE e-Course "Charging infrastructure for electric vehicles: What kind? Where? How? [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Marburg [PDF]

SUNRISE D3.1 Co-implementation Guidelines [PDF]

INCLUSION D5.1 Impact Evaluation Plan [PDF]

SUMP Guidelines Turkish [PDF]

CIVITAS Success Stories [PDF]

TROLLEY image campaign "ebus - the smart way!" [PDF]

ELAN Dissemination Plan [PDF]

BAPTS Report Lille [PDF]

PILOT Manual Francais [PDF]

NICHES+ Cork (Ireland) - Smarter Travel scheme [PDF]

NICHES Policy notes City-wide Campaigns [PDF]

SUMP brochure (Italian) [PDF]

PRESTO Guide Politique Cyclable Contexte General (FR) [PDF]

TRANSFORuM Challenges and barriers for a sustainable transport system - exploring the potential to enact change [PDF]

SUMP Guidelines Ukrainian [PDF]

ENDURANCE_6_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Leaflet Czech [PDF]

ELIPTIC D2.7 Barcelona Use case set up report [PDF]

SOLUTIONS Fact Sheets [PDF]

Traffic Snake Game Network Final Evaluation Report 2017 [PDF]

TIDE e-Course "Creating a metropolitan public transport authority" [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Maribor [PDF]

SUNRISE D4.1 Assessment and Evaluation Plan including Templates for the Reporting of the Assessment and Evaluation Results [PDF]

INCLUSION D5.2 Process Evaluation Plan [PDF]

FLOW Impact Assessment Tool [XLSX]

CIVITAS SATELLITE - Tested and effective mobility solutions from CIVITAS Living Lab projects [PDF]

ELAN Evaluation Plan [PDF]

PILOT Manual Italiano [PDF]

NICHES+ Daventry (UK) - Personal Rapid Transit (PRT) [PDF]

NICHES Policy notes Inner city Night Delivery [PDF]

SUMP brochure (Latvian) [PDF]

TROLLEY Intermodal Compendium small [PDF]

PRESTO Guide Politique Cyclable Infrastructures Cyclables (FR) [PDF]

TRANSFORuM Good Practice Repository - Transformation is possible! [PDF]

ENDURANCE_7_EPOMM_enews_EN [PDF]

Traffic Snake Game Final Report [PDF]

CH4LLENGE Leaflet Dutch [PDF]

ELIPTIC D2.9 Warsaw Use case set up report [PDF]

SOLUTIONS Knowledge Sharing Kit Cluster 1 Public Transport [PDF]

TIDE e-Course "Cycle parking: Why? Where? How much? What kind?" [PDF]

CIVITAS SATELLITE Webinar: Introduction to Connected and Automated Driving (CAD) in Cities [PDF]

INCLUSION D7.2 Project dissemination and communication package [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum Pilsen [PDF]

SUNRISE D4.4 Final Assessment and Evaluation Plan omcöidomg Templates for the Reporting of the Assessment and Evaluation Results [PDF]

FLOW Impact Assessment Tool Guideline [PDF]

SUMP Self-Assessment Tool [PDF]

ELAN Training Plan [PDF]

PILOT Manual Polski [PDF]

NICHES+ Finance models for traffic management centres [PDF]

NICHES Policy notes Joint Procurement of Clean Vehicles [PDF]

SUMP brochure (Lithuanian) [PDF]

TROLLEY Roadshow Report [PDF]

PRESTO Guide Politique Cyclable Promotion du Vélo (FR) [PDF]

TRANSFORuM Good Practice in the context of delivering the White Paper [PDF]

ENDURANCE_8_EPOMM_enews_EN [PDF]

Traffic Snake Game Results Infographic [PDF]

CH4LLENGE Leaflet French [PDF]

ELIPTIC D2.11 Leipzig Use case set up report [PDF]

FLOW Study Budapest - How can a transport model be integrated to the strategic transport planning approach [PDF]

SOLUTIONS Knowledge Sharing Kit Cluster 2 Transport Infrastructures [PDF]

TIDE e-Course "How to encourage increased electric mobility in the logistics sector" [PDF]

SUMP Practitioner Briefings [PDF]

TROLLEY 2.0 User Forum PRE power developers [PDF]

SUNRISE D5.1 Co-learning and Uptake Strategy [PDF]

INCLUSION Newsletter #4 [PDF]

CIVITAS RESEARCH PROJECTS LESSONS LEARNED 2016-2020 [PDF]

ELAN videos [DOCX]

Several videos on CIVITAS ELAN measures are available from: http://www.civitas.eu/elan_videos.html (in local languages only; some of the videos have English subtitles)

PILOT Manual Romanesc [PDF]

NICHES+ Group Rapid Transit (GRT) [PDF]

NICHES Policy notes Policy strategy for Clean Vehicles [PDF]

SUMP brochure (Polish) [PDF]

TROLLEY Study on network based energy storage system for Eberswalde [PDF]

PRESTO Guide Politique Cyclable Vélos à Assistance Electrique-VAE (FR) [PDF]

TRANSFORuM Summary on main policies, funding mechanisms, actors and trends [PDF]

ENDURANCE_9_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Leaflet German [PDF]

ELIPTIC D2.13 Oberhausen Use case setup report [PDF]

FLOW The Role of Walking and Cycling in Reducing Congestion - A Portfolio of Measures (UK) [PDF]

SOLUTIONS Knowledge Sharing Kit Cluster 3 City Logistics [PDF]

TIDE e-Course "How to successfully implement a new parking pricing measure" [PDF]

SUMP Practitioner Briefing on Automation [PDF]

SUNRISE D5.2 Website and Neighbourhood Dashboard [PDF]

INCLUSION D3.4 - How to make inclusive mobility a reality: 8 principles and tools for a fair(er) transport system [PDF]

TROLLEY 2.0 final brochure: Results [PDF]

ELAN Newsletter No. 1 [PDF]

PILOT Manual Slovenski [PDF]

NICHES+ Guidelines for assessing the Transferability of an Innovative Urban Transport Concept [PDF]

NICHES Policy notes Public Bicycles [PDF]

SUMP brochure (Romanian) [PDF]

PRESTO Infra CYKLISCI A PIESI (PL) [PDF]

TRANSFORuM Video [MP4]

ENDURANCE_10_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Leaflet Hungarian [PDF]

ELIPTIC D2.15 Gdynia Use case set up report [PDF]

SOLUTIONS Knowledge Sharing Kit Cluster 4 Integrated Planning and Sustainable Urban Mobility Plans [PDF]

FLOW The Role of Walking and Cycling in Reducing Congestion - A Portfolio of measures (UA) [PDF]

TIDE e-Course "Integrating new transport measures into your city's SUMP" [PDF]

SUMP Topic Guides [PDF]

SUNRISE D5.3 Local Communication Toolbox [PDF]

INCLUSION D5.6 Evaluation of pilot labs [PDF]

ELAN Newsletter No. 2 [PDF]

PILOT - BUSTRIP Policy Recommendations [PDF]

NICHES+ Infrastructure for innovative bus systems [PDF]

NICHES Policy notes Road Pricing Schemes [PDF]

SUMP brochure (Serbian) [PDF]

PRESTO Infra JAZDA ROWEREM “POD PRAD” (PL) [PDF]

TRANSFORuM Recommendations [PDF]

ENDURANCE_11_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Leaflet Polish [PDF]

ELIPTIC D2.17 Eberswalde Use case set up report [PDF]

FLOW Presentation: Making active modes count in transport planning [PDF]

SOLUTIONS Knowledge Sharing Kit Cluster 5 Network and Mobility Management [PDF]

TIDE e-Course "Open data: How can cities make the best use of it?" [PDF]

SUMP Topic Guide on Electrification [PDF]

SUNRISE D3.2 Package of Recommendations from five clusters [PDF]

INCLUSION D2.2_Final-report-PT-innovations-in prioritised-areas [PDF]

ELAN Newsletter No. 3 [PDF]

NICHES+ Innovative cycling facilities for intermodal interchanges [PDF]

NICHES Policy notes Space Management for Urban Delivery [PDF]

SUMP brochure (Slovenian) [PDF]

PRESTO Infra PARKOWANIE ROWERÓW NA OSIEDLACH (PL) [PDF]

TRANSFORuM Strategic Outlook [PDF]

ENDURANCE_12_EPOMM_enews_EN [PDF]

CH4LLENGE Leaflet Romanian [PDF]

ELIPTIC D2.19 Szeged Use case set_up_report [PDF]

SOLUTIONS Knowledge Sharing Kit Cluster 6 Clean Vehicles [PDF]

TIDE e-Course "Road user charging: How it works, the challenges [PDF]

SUMP Glossary [PDF]

FLOW e-Course "Congestion and your City: the FLOW approach" [PDF]

INCLUSION_D5.3_Process Evaluation Results FINAL [PDF]

SUNRISE_D5.6_Interactive-eLearning-course_FINAL_20190830-compressed [PDF]

ELAN Newsletter No. 4 [PDF]

NICHES+ Mobile travel information services for the public [PDF]

NICHES Policy notes Transportation Management Associations (TMA) [PDF]

SUMP brochure (Spanish) [PDF]

CH4LLENGE Map of Follower Cities [JPG]

PRESTO Infra PARKOWANIE ROWERÓW W CENTRACH MIAST (PL) [PDF]

TRANSFORuM Summary of the "Recommendations on Joint Actions across Thematic Areas" [PDF]

ENDURANCE_13_EPOMM_enews_EN [PDF]

ELIPTIC D2.21 FAS Lanciano Use case set up report [PDF]

SOLUTIONS Training Kit Cluster 1 Public Transport [PDF]

FLOW e-Course "FLOW and transport modelling: Looking at the tools" [PDF]

TIDE e-Course "Using market research to help optimise your public transport system" [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city ENGLISH [JPG]

INCLUSION_D5.4_Full-evaluation-reference-scenarios [PDF]

SUNRISE_D3.2_Cluster-recommendations [PDF]

SUMP various downloads [DOCX]

SUMP Video Part 1

SUMP Video Part 2

SUMP Video Part 3

SUMP case studies, best practice examples and document library via www.mobilityplans.eu

ELAN Newsletter No. 5 [PDF]

NICHES+ Neighbourhood Accessibility Planning [PDF]

NICHES Policy notes Urban Lift-sharing services [PDF]

PRESTO Infra ROWERY A AUTOBUSY (PL) [PDF]

TRANSFORuM Summary of the "Strategic Outlook" - covering mainly the period beyond 2030 [PDF]

CH4LLENGE Mobility Situation Reports [PDF]

ELIPTIC D4.1 ELIPTIC Detailed Use Case Scenario Descriptions [PDF]

SOLUTIONS Training Kit Cluster 2 Transport Infrastructures [PDF]

FLOW e-Course "Putting it all together: The policy context of applying the FLOW tools" [PDF]

INCLUSION_D5.5_Full-evaluation-test-results [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city CZECH [PDF]

NICHES+ Passenger friendly intermodal interchanges [PDF]

SUMP Presentation at UITP TUL Commission meeting [PDF]

ELAN newsletter No. 6 [PDF]

PRESTO Infra RUCH ROWEROWY A USPAKAJANIE RUCHU (PL) [PDF]

TRANSFORuM Summary of the Roadmap on clean urban mobility [PDF]

CH4LLENGE SUMP Chart [PDF]

SOLUTIONS Training Kit Cluster 3 City Logistics [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (UK) [PDF]

INCLUSION_D6.1_Business concepts and models [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city CHINESE [PDF]

NICHES+ Personal Rapid Transit (PRT) [PDF]

PRESTO Infra SKRZYZOWANIA STEROWANE SYGNALIZACJA (PL) [PDF]

SUMP Guidelines [PDF]

TRANSFORuM Summary of the Roadmap on high-speed rail [PDF]

CH4LLENGE SUMP Country Profiles [PDF]

SOLUTIONS Training Kit Cluster 4 Integrated Planning and sustainable Urban Mobility Plans [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (BG) [PDF]

INCLUSION_D6.2_Recommendations-transferability-of-business-models [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city FRENCH [PDF]

NICHES+ Study Tour Catalogue [PDF]

PRESTO Infra SKRZYZOWANIA W FORMIE RONDA (PL) [PDF]

TRANSFORuM Summary of the Roadmap on long-distance freight [PDF]

Ch4LLENGE SUMP Glossary [PDF]

SOLUTIONS Training Kit Cluster 5 Network and Mobility Management [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (IE) Coisíocht, Rothaíocht agus Brú tráchta [PDF]

INCLUSION_D7.2_Project-dissemination-and-communication-pkg [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city HUNGARIAN [PDF]

NICHES+ Tailored Traveller Information for Users with Reduced Mobility [PDF]

PRESTO Infra SKRZYZOWANIA WIELOPOZIOMOWE (PL) [PDF]

TRANSFORuM Summary of the Roadmap on multimodal information, management and payment systems [PDF]

CH4LLENGE SUMP Measure Catalogues [PDF]

SOLUTIONS Training Kit Cluster 6 Clean Vehicles [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (DE) Fußgänger, Radfahrer und Staus [PDF]

INCLUSION_D7.4_Final-dissemination-report [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city ITALIAN [PDF]

NICHES+ Travel Training for Public Transport [PDF]

PRESTO Infra SKRZYZOWANIA Z PIERWSZENSTWEM PRZEJAZDU (PL) [PDF]

TRANSFORuM THE ESSENCE [PDF]

CH4LLENGE e-Course "Cooperation in sustainable urban mobility planning" [PDF]

SOLUTIONS e-Course "City logistics" [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (PT) Peões, Ciclistas e o Congestionamento [PDF]

INCLUSION_D7.5_Exploitation-and-innovation-mgmt [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city PORTUGUESE [PDF]

NICHES+ Trondheim (Norway) - Mobile Travel Information Services for the Public [PDF]

PRESTO Infra TRAKTY ROWEROWE (PL) [PDF]

TRANSFORuM_Roadmap_Freight [PDF]

The TRANSFORuM Roadmap on long-distance freight

CH4LLENGE e-Course "Measure selection for sustainable urban mobility planning" [PDF]

SOLUTIONS e-Course "Network and mobility management" [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (HU) Gyalogosok, kerékpárosok és forgalmi dugók [PDF]

INCLUSION_D4.2_PL-Action-Plan-FINAL-VRS [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city ROMANIAN [PDF]

NICHES+ Using Electric Vehicles in City Car Share Schemes [PDF]

PRESTO Infra UDOGODNIENIA DO PARKOWANIA (PL) [PDF]

TRANSFORuM_Roadmap_High-speed-rail [PDF]

The TRANSFORuM Roadmap on high-speed-rail

CH4LLENGE e-Course "Monitoring and evaluation in sustainable urban mobility planning" [PDF]

SOLUTIONS e-Course "Cycling infrastructure" [PDF]

FLOW Implementers Guide Multimodal Approach (PL) Ruch pieszy, ruch rowerowy I korki uliczne [PDF]

INCLUSION_D4.2_PL-Action-Plan-FINAL-Florence [PDF]

SUMP Poster: Planning for the sustainable city SPANISH [PDF]

NICHES+ Using environmental pollution data in traffic management [PDF]

PRESTO Infra UDOGODNIENIA ROWEROWE PRZY WEZŁACH (PL) [PDF]

TRANSFORuM_Roadmap_MIMP [PDF]

The TRANSFORuM Roadmap on multimodal transport infomration, management and payment systems (MIMP)

CH4LLENGE e-Course "Participation in sustainable urban mobility planning" [PDF]

SOLUTIONS e-Course "Sustainable public transport" [PDF]

SUMP Good Practice Fact Sheets [PDF]

FLOW Quick Facts (HU) GYALOGLÁS, KERÉKPÁROZÁS ÉS A FORGALMI DUGÓK 15 TÉNY DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA [PDF]

INCLUSION_D4.5_PL-Action-Plan-FINAL-Flanders [PDF]

NICHES+ Worcestershire (UK) - Key Corridor Improvement Schemes [PDF]

PRESTO Infra ULICE ROWEROWE (PL) [PDF]

TRANSFORuM_Roadmap_Urban [PDF]

The TRANSFORuM Roadmap on clean urban mobility

CH4LLENGE e-Course "SUMP Basics: Introduction to sustainable urban mobility planning" [PDF]

SOLUTIONS e-Course "Sustainable Urban Mobility Plans" [PDF]

FLOW Quick Facts (FR) MARCHE À PIED, VÉLO ET CONGESTION URBAINE: 15 CHIFFRES CLÉS [PDF]

SUMPs-Up - The Status of SUMPs in EU Member States - Summary file [PDF]

INCLUSION_D4.6_PL-Action-Plan-FINAL-Barcelona [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycle Parking and Storage Solutions (EN) [PDF]

TRANSFORuM e-Course "Condensed roadmap for the Transport White Paper on High-Speed Rail" [PDF]

SOLUTIONS e-Course: "Clean Vehicles - electric vehicles for cleaner cities" [PDF]

FLOW Quick Facts (IT) MOBILITÀ PEDONALE, MOBILITÀ CICLISTICA E CONGESTIONE STRADALE 15 PUNTI CHIAVE [PDF]

SUMPs-Up - The Status of SUMPs in EU Member States - Full Report with Annexes [PDF]

INCLUSION_D4.7_PL-Action-Plan-FINAL-Budapest [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycle Parking and Storage Solutions (RU) [PDF]

TRANSFORuM e-Course "Condensed roadmap for the Transport White Paper on Long-Distance Freight" [PDF]

SUMPs-Up - Standards for Developing a SUMP Action Plan [PDF]

FLOW Quick Facts (PT) PEÖES, CICLISTAS E 0 CONGESTIONAVENTO 15 FACTOS RÄPIDOS PARA AS CIDADES [PDF]

INC_D4.4_PL-Action-Plan-FINAL-Cairngorm [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycle Parking in Residential Areas (EN) [PDF]

TRANSFORuM e-Course "Condensed roadmap for the Transport White Paper on MIMP" [PDF]

SUMPs-Up measure selection manual - beginner cities [PDF]

FLOW Quick Facts (PL) RUCH PIESZY I ROWEROWY A KORKI ULICZNE 15 CIEKAWOSTEK DLA MIAST [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycle Parking in Residential Areas (RU) [PDF]

TRANSFORuM e-Course "Condensed roadmap for the Transport White Paper on Urban Mobility" [PDF]

SUMPs-Up measure selection manual - intermediate cities [PDF]

FLOW Quick Facts (BG) ХОДЕНЕТО ПЕШ, ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ТРАНСПОРТ И ЗАДРЪСТВАНИЯТА: 15 КРАТКИ ФАКТИ [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycle Parking in the City Centre (EN) [PDF]

SUMPs-Up measure selection manual - advanced cities [PDF]

FLOW Quick Facts (RU) ПЕШЕХОДНОЕ И ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПРОБКИ: 15 БЫСТРЫХ ФАКТОВ [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycle Parking in the City Centre (RU) [PDF]

SUMPs-Up Needs Assessment - Full report [PDF]

FLOW Quick Facts (UK) Walking, Cycling and Congestion: 15 Quick Facts for Cities [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycles and Buses (EN) [PDF]

SUMPs-Up Needs Assessment - Main results report [PDF]

FLOW Quick Facts (UA) ПІШОХІДНИЙ ТА ВЕЛОСИПЕДНИЙ РУХ І ЗАТОРИ 15 OCHOBHMX OAKTIB [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Bicycles and Buses (RU) [PDF]

FLOW Quick Facts (ES) CAMINAR, PEDALEAR Y CONGESTIÓN: 15 PUNTOS CLAVES PARA LA CIUDAD [PDF]

SUMPs-Up Policy Recommendations [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Contra-flow Cycling (EN) [PDF]

FLOW Quick Facts (IE) COISÍOCHT, ROTHAÍOCHT AGUS BRÚ TRÁCHTA 15 FHÍRIC GHASTA [PDF]

CIVITAS RESEARCH PROJECTS LESSONS LEARNED 2016-2020 [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Contra-flow Cycling (RU) [PDF]

FLOW Quick Facts (DE) FUßGÄNGER, RADFAHRER UND STAUS 15 Kurzinfos für Städte [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Lanes (EN) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (UK) Recommendations and Summary [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Lanes (RU) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (IE) Bainisti'ocht Ilmhódach don Bhrú Tráchta [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Lanes (UK) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (DE) Ein Multimodaler Ansatz für das Staumanagement [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Streets (EN) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (HU) Multimodális koncepció a forgalmi torlódások kezelésére [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Streets (RU) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (PT) Uma abordagem multimodal à gestão do congestionamento [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Tracks (EN) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (BG) Recommendations and Summary [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Tracks (RU) [PDF]

FLOW Multimodal Approach (PL) Multimodalne podejście do zarządzania zatorami drogowymi [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycle Tracks (UK) [PDF]

FLOW Video [PDF]

How walking and cycling can reduce congestion: tools for cities https://www.youtube.com/watch?v=5LZG_e15EKY

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycling Facilities at Interchanges (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycling Facilities at Interchanges (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cycling Facilities at Interchanges (UK) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cyclists and Pedestrians (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cyclists and Pedestrians (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Cyclists and Pedestrians (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Grade Separation (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Grade Separation (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Right-of-Way Intersections (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Right-of-Way Intersections (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Roundabout Intersections (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Roundabout Intersections (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Traffic Calming and Cycling (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Traffic Calming and Cycling (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Traffic-light Intersections (EN) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fact Sheet on Traffic-light Intersections (RU) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Bandes cyclables (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Carrefours à feux (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Carrefours classiques (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Carrefours giratoires (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Croisement dénivelé (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Cyclistes et piétons (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Double-sens cyclable (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Installations cyclistes au niveau des pôles d'échanges (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Modération du trafic et cyclisme (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Pistes cyclables (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Rues cyclables (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Solutions de stationnement et de stockage des vélos (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Stationnement cycliste en centre-ville (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Stationnement cycliste en zone résidentielle (FR) [PDF]

PRESTO Infrastructure Fiche Action Vélos et bus (FR) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Abstellen von Fahrrädern in Stadtzentren (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Abstellen von Fahrrädern in Wohngebieten (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Fahrräder und Busse (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Fahrradparkplätze und Abstellmöglichkeiten (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Fahrradstrassen (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Fahrradstreifen (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Fahrradwege (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Kreisverkehr (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Kreuzungen mit Ampelregelung (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur niveaufreie Kreuzungen (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Radfahren gegen Einbahnstrassen (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Radfahrer und Fußgänger (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Verkehrsberuhigung und Radfahren (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktur Vorfahrtskreuzungen (DE) [PDF]

PRESTO Infrastruktura BICIKLI i AUTOBUSI (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura BICIKLISTI i PJEÅ ACI (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura BICIKLISTIÄŒKA INFRASTRUKTURA NA INTERMODALNIM STANICAMA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura BICIKLISTIÄŒKE CESTE (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura BICIKLISTIÄŒKE TRAKE (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura BICIKLISTIĈKE STAZE (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura DENIVELIRANA KRIŽANJA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura KRIŢANJA S PREDNOŠĆU PROLASKA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura PARKIRANJE BICIKALA U SREDIÅ TU GRADA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura PARKIRANJE BICIKALA U STAMBENIM ÄŒETVRTIMA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura RASKRIÅ¢JA S KRUÅ¢NIM TOKOM (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura SEMAFORIZIRANA RASKRIÅ¢JA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura SMIRIVANJE PROMETA i BICIKLIZAM (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura SUSTAVI ZA PARKIRANJE I POHRANU BICIKALA (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktura VOÅ¢NJA BICIKLOM U SUPROTNOM (HR) [PDF]

PRESTO Infrastruktureinrichtungen für Radfahrer an Verkehrsknotenpunkten (DE) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Biciclette e autobus (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Ciclisti e pedoni (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Contromano ciclabile (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Incroci con diritto di precedenza (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Incroci con rotatoria (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Incroci con semaforo (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Incroci con separazione dei livelli (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Interventi di moderazione del traffico e mobilità ciclistica (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Parcheggi e depositi per biciclette (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Parcheggi per biciclette in aree residenziali (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Parcheggi per biciclette nel centro cittadino (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Parcheggi per biciclette nelle stazioni di interscambio (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Piste ciclabili in sede propria (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Piste ciclabili in sede propria (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Piste ciclabili su corsia riservata (IT) [PDF]

PRESTO Infrastrutture Strade ciclabili (IT) [PDF]

PRESTO Kerékpáros Irányelvek Útmutató a Promócióhoz (HU) [PDF]

PRESTO Kerékpáros Irányelvek Általános útmutató (HU) [PDF]

PRESTO Leaflet Training Material (DE) [PDF]

PRESTO Leaflet training material (EN) [PDF]

PRESTO Leaflet Training material (FR) [PDF]

PRESTO Leaflet Training material (HR) [PDF]

PRESTO Leaflet Training material (IT) [PDF]

PRESTO Leaflet training material (PL) [PDF]

PRESTO Lessons Learnt Brochure Croatian [PDF]

PRESTO Lessons Learnt Brochure English [PDF]

PRESTO Lessons Learnt Brochure French [PDF]

PRESTO Lessons Learnt Brochure German [PDF]

PRESTO Lessons Learnt Brochure Italian [PDF]

PRESTO Lessons Learnt Brochure Polish [PDF]

PRESTO Linea Guida Infrastrutture (IT) [PDF]

PRESTO Linea Guida Pedelec (IT) [PDF]

PRESTO Linea Guida Promozione (IT) [PDF]

PRESTO Linea Guida Quadro Generale (IT) [PDF]

PRESTO PASY DLA ROWERÓW NA JEZDNI (PL) [PDF]

PRESTO Pedelec Fact Sheet on Electric Bicycles (EN) [PDF]

PRESTO Pedelecs brochure (EN) [PDF]

PRESTO Policy Guide Infrastructure1 (UK) [PDF]

PRESTO Project Leaflet English (EN) [PDF]

PRESTO Project leaflet Français (FR) [PDF]

PRESTO Project Leaflet German (DE) [PDF]

PRESTO Project leaflet Hrvatski (HR) [PDF]

PRESTO Project leaflet Italiano (IT) [PDF]

PRESTO Project Leaflet Polish (PL) [PDF]

PRESTO Promo ADRESOWANE PROGRAMY ROWEROWE – SZKOŁY (PL) [PDF]

PRESTO Promo BAROMETRY ROWEROWE (PL) [PDF]

PRESTO Promo IMPREZY I FESTIWALE ROWEROWE (PL) [PDF]

PRESTO Promo IMPREZY TESTOWANIA ROWERÓW (PL) [PDF]

PRESTO Promo KAMPANIE BEZPIECZENSTWA RUCHU ROWEROWEGO (PL) [PDF]

PRESTO Promo MAPY ROWEROWE (PL) [PDF]

PRESTO Promo OSRODKI INFORMACJI ROWEROWEJ (PL) [PDF]

PRESTO Promo PASY DLA ROWERÓW NA JEZDNI (PL) [PDF]

PRESTO Promo PROGRAMY SZKOLENIOWE ADRESOWANE DO OSÓB (PL) [PDF]

PRESTO Promocija BICIKLISTIČKA DOGAĐANJA I FESTIVALI (HR) [PDF]

PRESTO Promocija BICIKLISTIÄŒKE KARTE (HR) [PDF]

PRESTO Promocija BICIKLISTIÄŒKI BAROMETRI (HR) [PDF]

PRESTO Promocija BICIKLISTIÄŒKI INFORMATIVNI CENTRI (HR) [PDF]

PRESTO Promocija CILJANE BICIKLISTIČKE KAMPANJE – ŠKOLE (HR) [PDF]

PRESTO Promocija KAMPANJE OPĆEG PROMICANJA VOŢNJE BICIKLOM (HR) [PDF]

PRESTO Promocija KAMPANJE PROMICANJA SIGURNE VOÅ¢NJE BICIKLOM (HR) [PDF]

PRESTO Promocija PROBNE VOŽNJE BICIKALA (HR) [PDF]

PRESTO Promocija PROGRAMI CILJANE BICIKLISTIÄŒKE OBUKE ODRASLIH (HR) [PDF]

PRESTO Promotion breit angelegte Werbekampagnen (DE) [PDF]

PRESTO Promotion CÉLZOTT KERÉKPÁROS KAMPÁNYOK – ISKOLAI KAMPÁNYOK (HU) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bicycle Barometers (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bicycle Barometers (RU) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bicycle Maps (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bicycle Maps (RU) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bicycle Maps (UK) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bike Events and Festivals (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Bike Testing Events (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Broad Promotional Campaigns (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Broad Promotional Campaigns (RU) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Cycling Information Centres (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Safe Cycling Campaigns (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Tageted Adult Training Programmes (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fact Sheet on Targeted Campaigns (EN) [PDF]

PRESTO Promotion Fahrrad-Events und -festivals (DE) [PDF]

PRESTO Promotion Fahrradbarometer (DE) [PDF]

PRESTO Promotion Fahrradkarten (DE) [PDF]

PRESTO Promotion Fahrradtestevents (DE) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Évènementiel vélo (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Baromètres cyclables (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Campagnes ciblées en faveur du vélo Écoles (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Campagnes pour la sécurité à vélo (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Centres d informations sur le vélo Agences de mobilité (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Démonstrations de vélos (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Plans des itinéraires cyclables (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Programmes de formation cycliste ciblés (FR) [PDF]

PRESTO Promotion Fiche Action Vastes campagnes de publicité (FR) [PDF]

PRESTO Promotion gezielte Radfahrkampagnen - Schulen (DE) [PDF]

PRESTO Promotion Informationszentren für Radfahrer Mobilittszentren (DE) [PDF]

PRESTO Promotion Kampagnen für sicheres Radfahren (DE) [PDF]

PRESTO Promotion spezielle Radfahrkurse für Erwachsene (DE) [PDF]

PRESTO Promotion SZÉLESKÖRŰ NÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNYOK (HU) [PDF]

PRESTO Promozione Barometri per biciclette (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Campagne di mobilità ciclistica mirate alle scuole (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Campagne per la sicurezza della mobilità ciclistica (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Campagne promozionali ad ampio raggio (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Eventi dedicati al bike test (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Eventi e festival dedicati alla bicicletta (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Mappe ciclistiche (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Programmi di formazione dedicati alla mobilità ciclistica (IT) [PDF]

PRESTO Promozione Uffici informazioni mobilità ciclistica-Uffici mobilità (IT) [PDF]

PRESTO Przewodnik polityki Promocja ruchu rowerowego (PL) [PDF]

PRESTO Przewodnik polityki Rowery elektryczne (PL) [PDF]

PRESTO Vélos électriques Fiche Action Législation (FR) [PDF]

PRESTO Vodic za strategiju razvoja biciklizma Elektricni bicikli (HR) [PDF]

PRESTO Vodic za strategiju razvoja biciklizma Infrastruktura (HR) [PDF]

PRESTO Vodic za strategiju razvoja biciklizma Opci okvir (HR) [PDF]

PRESTO Vodic za strategiju razvoja biciklizma Promocija (HR) [PDF]

PRESTO Biçikleta dhe Autobuzët (AL) [PDF]

PRESTO Korsia e Pedalimit (AL) [PDF]

PRESTO Kryqëzime me Disnivele (AL) [PDF]

PRESTO Kryqëzime me Përparësi Lëvizjeje (AL) [PDF]

PRESTO Kryqëzimet me Rrethrrotullime (AL) [PDF]

PRESTO Kryqëzimet me Semaforë (AL) [PDF]

PRESTO Parkimi i Biçikletës dhe Zgjidhjet e Ruajtjes (AL) [PDF]

PRESTO Parkimi i Biçikletës në Qendër të Qytetit (AL) [PDF]

PRESTO Parkimi i Biçikletës në Zonat Rezidenciale (AL) [PDF]

PRESTO Pedalimi Kundër-Rrjedhë (AL) [PDF]

PRESTO Pedaluesit dhe Këmbësorët (AL) [PDF]

PRESTO Pista e Pedalimit (AL) [PDF]

PRESTO Qetësuesit e Trafikut dhe Pedalimi (AL) [PDF]

PRESTO Rruga e Pedalimit (AL) [PDF]

PRESTO Shërbimi i Biçikletës në Vend-Shkëmbime (AL) [PDF]

PRESTO Udhëzuesi i Politikës së Pedalimit (AL) [PDF]